Magazijnkeuringen

Met betrekking op de onderhoudsplicht magazijnen, stelt de ARBO wetgeving dat een jaarlijks periodieke veiligheidskeuring van magazijnstellingen verplicht is. Hieronder vallen ook entresolvloeren en andere vrijstaande verdiepingsvloeren.

Naast deze jaarlijkse keuring is deze keuring ook van toepassing :

  • Bij ingebruikname van uw nieuwe magazijn,
  • Na verplaatsing / verhuizing van uw magazijnstelling.
  • Na schade aan uw magazijnstelling.

Veiligheid

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw personeel wanneer zij werkt met logistiek materiaal. Een werknemer moet er van uit kunnen gaan dat het materiaal waar mee gewerkt wordt veilig is. Het inspecteren van uw logistiek materieel is dus van groot belang.

Arbeidsomstandighedenbesluit

Het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt in hoofdstuk 7 het volgende:

Artikel 7.4a. Keuringen

  • 1.Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van installatie wordt na de installatie en voordat het voor de eerste maal in gebruik wordt genomen gekeurd op de juiste wijze van installatie en goed en veilig functioneren.
  • 2.Een arbeidsmiddel als bedoeld in het eerste lid, wordt voorts na elke montage op een nieuwe locatie of een nieuwe plek gekeurd op de juiste wijze van installatie en goed en veilig functioneren.
  • 3.Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd.
  • 4.Een arbeidsmiddel als bedoeld in het derde lid wordt voorts gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd, telkens wanneer zich uitzonderlijke gebeurtenissen hebben voorgedaan die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van het arbeidsmiddel. Als uitzonderlijke gebeurtenissen worden in ieder geval aangemerkt: natuurverschijnselen, veranderingen aan het arbeidsmiddel, ongevallen met het arbeidsmiddel en langdurige buitengebruikstelling van het arbeidsmiddel.
  • 6.Schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan de toezichthouder.

Bij het beschikbaar stellen van niet gekeurde magazijnstellingen en/of entresolvloeren aan uw medewerkers kan door de Arbeidsinspectie een boete worden opgelegd.

Trust Warehouse Solutions kan voor u een keuring uitvoeren. waardoor u als werkgever kunt aantonen dat u aan de ARBO-regelgeving voldoet. Daarnaast draagt u op deze wijze zorg voor een veilige werkomgeving van uw medewerkers.

Vrijblijvend advies of offerte

Voor uitgebreide informatie, een vrijblijvende offerte of andere vragen over onze keuringen kunt u ons bellen of u kunt het contactformulier invullen waarna wij u zullen terugbellen.